Statut

 
 
Strona główna
Zebrania naukowe
Publikacje Towarzystwa
Informacje
Statut
Członkostwo
Kontakt
Statut

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Polskie Towarzystwo Heraldyczne, zwane w dalszych postanowieniach statutu Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2.

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

Towarzystwo może powoływać oddziały, podlegajšce legalizacji przez właściwe terenowe organy administracji państwowej oraz sekcje i koła.

§ 4.

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Towarzystwo ma prawo prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa.

§ 5.

1. Towarzystwo używa pieczęci z napisem "Polskie Towarzystwo Heraldyczne - Zarząd Główny"; "Polskie Towarzystwo Heraldyczne - Oddział w...".

2. Towarzystwo może posiadać godło i odznakę organizacyjną ustanowione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6.

Celem Towarzystwa jest rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie badań z dziedziny heraldyki jako nauki historycznej, jak również z zakresu wszystkich innych nauk pozostających w związku z heraldyką, troska o rozwój sztuki heraldycznej, oraz reprezentowanie i zrzszanie ogółu polskich badaczy z zakresu wymienionych dziedzin i miłośników tych badań.

§ 7.

Dążąc do realizacji wymienionych celów Towarzystwo:
1. pobudza i organizuje naukowe badania nad heraldyką oraz doskonali i pogłębia wśród swoich członków znajomość heraldyki i warsztatu badawczego heraldyka,
2. rejestruje, dokumentuje i otacza opieką zabytki heraldyczne jako świadectwo kultury narodowej,
3. współpracuje z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi, archiwami, muzeami, a także innymi instytucjami w sprawie badań naukowych w zakresie heraldyki oraz we wszystkich innych sprawach objętych działalnością Towarzystwa,
4. organizuje zjazdy, konferencje, odczyty i zebrania naukowe, oraz wystawy i pokazy poświęcone problematyce heraldycznej,
5. dba o poprawność heraldyczną i stylistyczną używanych współcześnie godeł i herbów oraz konsultuje ich tworzenie,
6. wydaje i popiera publikacje naukowe i popularnonaukowe poświęcone heraldyce,
7. upowszechnia wśród Polonii znajomiść herbów polskich jako elementu więzi z krajem,
8. współdziała z pokrewnymi stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.

§ 9.

1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda pełnoletnia osoba pragnąca uczestniczyć w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje uchwałą Zarząd Oddziału i zatwierdza Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 10.

1. Godność członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów osobom, które położyły wybitne zasługi w realizacji celów Towarzystwa.
2. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych Towarzystwa, natomiast są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

§ 11.

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc dla Towarzystwa.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działają w Towarzystwie za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli.

§ 12.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
2. uczestniczenia w zjazdach, posiedzeniach, konferencjach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo,
3. korzystania ze zbiorów i biblioteki Towarzystwa,
4. otrzymywanie wydawnictw Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny.

§ 13.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. uczestniczenia w realizacji celów Towarzystwa,
2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa,
3. terminowego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 14.

1. Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
2. Członkowie wspierający mają prawo korzystać z pomocy Towarzystwa.
3. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi mogą uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Delegatów za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
4. Obowiązkiem członków wspierających jest okazywanie pomocy w realizacji celów Towarzystwa - zgodnie z dobrowolnie przyjętymi przez tych członków zasadami.

§ 15.

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zadządowi Oddziału,
b. skreślenia z listy członków przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres przekraczający jeden rok - pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia,
c. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
2. Członkiem wspierającym przestaje być ten, kto występuje z Towarzystwa na własne żądanie lub zostaje skreślony przez Zarząd Główny.
3. Członkostwa honorowego pozbawia przez uchwałę Walne Zgromadzenie Delegatów.

Rozdział IV

§ 16.

1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
a. Walne Zgromadzenie Delegatów,
b. Zarząd Główny,
c. Główna Komisja Rewizyjna,
d. Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata.
3. Władze Towarzystwa mają prawo kooptacji nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu wybranego przez Walny Zjazd na miejsce wygasłych mandatów.

§ 17.

1. Uchwały władz Towarzystwa, poza wyjątkami przewidzianymi w statucie, zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności - w pierwszym terminie - co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, w drugim terminie - bez względów na liczbę obecnych.
2. W wypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. Głosowanie tajne odbywa się na wniosek 1/2 obecnych uprawnionych do głosowania.

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW

§ 18.

Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.

§ 19.

1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział z głosem decydującym, na podstawie uzyskanego mandatu, delegaci Oddziałów wybrani na Walnych Zebraniach Oddziałów według klucza każdorazowo ustalonego przez Zarząd Główny.
2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczą z głosem doradczym, jeśli nie są zarazem delegatami:
a. członkowie Zarządu Głównego,
b. członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej,
c. prezesi Oddziałów,
d. członkowie honorowi,
e. członkowie wspierający, za pośrednictwem swoich przedstawicieli,
f. osoby zaproszone przez Zarząd Główny.

§ 20.

Walne Zgromadzenie Delegatów jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie - niezależnie od liczby obecnych, z wyjątkiem spraw wymienionych w §§ 50 i 51.

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie Delegatów mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny co co trzy lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek co namniej 1/3 Zarządów Oddziałów,
d. na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Towarzystwa.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22.

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Główny zawiadamia Zarządy Oddziałów nie później niż 30 dni przed terminem.
2. Zarządy Oddziałów oraz członkowie Towarzystwa, w liczbie co najmniej 3, mają prawo zgłosić wnioski do porządku dziennego Walnego Zgromadzenia Delegatów najpóźniej na 10 dni przed jego terminem na ręce sekretarza generalnego.
3. O uzupełnieniu porządku dziennego decyduje Walne Zgromadzenie Delegatów. To samo dotyczy wniosków nagłych zgłoszonych w ciągu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.
4. Przedmiotem nagłego wniosku nie mogą być sprawy rozporządzania majątkiem nieruchomym Towarzystwa oraz wymienione w §§ 50 i 51.

§ 23.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
a. wytyczanie ogólnego kierunku działalności Towarzystwa,
b. wybór w tajnych głosowaniach Prezesa oraz członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
c. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
d. podejmowanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej uchwały o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
e. podejmowanie uchwał o nadaniu lub pozbawieniu godności członka honorowego,
f. ustalanie wysokości wpisowanego i składek członkowskich,
g. zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów,
h. podejmowaniu uchwał o nabyciu, zbyciu lub obciążeniu nieruchomości należących do Towarzystwa,
i. uchwalanie zmian statutu Towarzystwa,
j. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa.
2. Uchwała przewidziana w punkcie 5, 8, 9, 10 wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

ZARZĄD GŁÓWNY

§ 24.

W skład Zarządu Głównego obok Prezesa wybranego w odrębnym głosowaniu wchodzi 12 członków, w tym:
1. dwóch wiceprezesów,
2. sekretarz generalny i jego zastępca,
3. skarbnik i jego zastępca, wszyscy wybrani spośród członków Zarządu Głównego na jego pierwszym posiedzeniu oraz Prezesi Oddziałów.

§ 25.

W przypadku zwolnienia stanowiska Prezesa funkcje jego przejmuje jeden z wiceprezesów, wybrany przez Zarząd Główny.

§ 26.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie ze statutem, uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Delegatów,
2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
3. zarządzanie majątkiwem i fundoszami Towarzystwa,
4. składanie sprawozdań z działalności Towarzystwa na Walnym Zgromadzeniu Delegatów,
5. opracowywanie budżetu Towarzystwa oraz zatwierdzanie preliminarzy budżetowych przedstawionych przez Oddziały,
6. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,
7. skreślanie z listy członków,
8. stawianie wniosków o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
9. powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności komisji stałych i problemowych przy Zarządzie Głównym oraz zatwierdzanie ich regulaminów,
10. Tworzenie i rozwiązywanie Oddziałów, nadzorowanie ich działalności a także zatwierdzanie decyzji o powoływaniu i rozwiązywaniu sekcji, komisji oraz opiniowanie ich regulaminów,
11. uchwalanie regulaminu Zarządu Głównego,
12. decydowanie w innych sprawach nie zatrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
13. zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, zawieszanie uchwał Walnych Zebrań Oddziałów, uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Towarzystwa,
14. podejmowanie wszelkich innych prac i przedsięwzięć zmierzających do urzeczywistnienia statutowych celów Towarzystwa.

§ 27.

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
2. W posiedzeniach Zarządu Głównego mają prawo brać udział z głosem doradczym przewodniczący i członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd Główny.

§ 28.

W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Towarzystwa kieruje Prezydium Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd Główny.

§ 29.

W skład Prezydium wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz generalny i jego zastępca oraz skarbnik i jego zastępca - wybrani spośród członków Zarządu Głównego na jego pierwszym posiedzeniu.

§ 30.

Posiedzenia Prezydium Zarządu Głownego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 31.

1. Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Towarzystwa.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 32.

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowazanie, przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej,
2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych,
3. składanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów sprawozdań ze swojej działalności oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
4. nadzorowanie i kontrolowanie działalności komisji rewizyjnej Oddziałów,
5. kontrolowanie opłacania składek,
6. w przypadkach szczególnej wagi występowanie do Zarządu Głównego z żądaniem zwołania nadzwyczajego Walnego Zgromadzenia Delegatów,
7. uchwalenie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej oraz uchwalenie regulaminów i instrukcji dla komisji rewizyjnych Oddziałów.

§ 33.

1. Przewodniczący Głównej komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego.
2. Główna Komisja Rewizyjna może podejmować czynności kontrolne we wszystkich agendach Towarzystwa.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 34.

1. Sąd koleżeński rozpoznaje wszelkie spory wynikłe między członkmi Towarzystwa w związku z ich działalnością statutową.
2. Sąd Koleżeński działa w dwóch instancjach:
a. pierwszą instancję Sądu Koleżeńskiego stanowi 3 członków,
b. drugą instancję Sądu Koleżeńskiego stanowi 5 członków.
3. Obie instancje Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodnicących i sekretarzy.
4. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
a. upomnienie,
b. nagana,
c. zawierzenie w prawach członka Towarzystwa na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
d. wykluczenie z Towarzystwa
5. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
6. Orzeczenia wydane przez Sąd Koleżeński w drugiej instancji są ostateczne.
7. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

Rozdział V

ODDZIAŁY TOWARZYSTWA

§ 35.

Oddziały Towarzystwa powołuje uchwałą Zarząd Główny. Do utworzenia Oddziału wymagany jest wniosek co najmniej 25 osób.

§ 36.

Władzami Oddziału są:
1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 37.

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
2. W walnym Zebraniu Członków Oddziałów biorą udział z głosem decydującym wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi Oddziału, a członkowie wspierający poprzez swoich przedstawicieli i osoby zaproszone z głosem doradczym.
3. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.
a. zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału co 3 lata zawiadamiając członków o dacie, miejscu i porządku obrad najpóźniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania, b. nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a1. z własnej inicjatywy,
b1. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c1. na wniosek Zarządu Głównego,
d1. na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Oddziału.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału winno zostać zwołane w przeciągu 30 dni od daty złożenia żądania lub wniosku.

§ 38.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. uchwalanie ogólnego kierunku działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami i wytycznymi naczelnych władz Towarzystwa,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji rewizyjnej Oddziału,
3. podejmowanie na wniosek Komisji rewizyjnej Oddziału uchwały o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału,
4. wybór w tajnych głosowaniach członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
5. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów,
6. uchwalenie, w ramach statutu, regulaminu Oddziału.

§ 39.

Postanowienia 17 i 20 statutu stosuje się analogicznie do Walnego Zebrania Członków Oddziału.

§40.

1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi od 5 o 9 osób, w tym: prezes, jeden lub dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i ewentualnie ich zastępcy, wszyscy wybrani spośród członków Zarządu Oddziału na jego pierwszym posidzeniu.
2. W zebraniach Zarządu Oddziału uczestniczą z głosem doradczym przewodniczący sekcji i komisji powołanych przez Oddział.

§ 41.

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie ze statutem i uchwałami władz Towarzystwa,
2. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
3. powoływanie i rozwiązywanie za zgodą Zarządu Głównego sekcji i komisji, uchwalanie w ramach statutu, ich regulaminów oraz nadzorowanie działalności,
4. opracowywanie preliminarzy budżetowych i przedstawianie ich do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu,
5. zarządzanie przydzielonym Oddziałowi majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień nadanych przez Zarząd Główny,
6. składanie okresowych sprawozdań Zarządowi głównemu z merytorycznej i finansowej działalności Oddziału,
7. tworzenie, za uprzednią zgodą Zarządu Głównego, zbiorów i pracowni naukowych oraz organizowanie wydawnictw regionalnych,
8. podejmowanie wszelkich innych prac i przedsięwzięć zmierzających do urzeczywistnienia statutowych celów Towarzystwa.

§ 42.

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż kwartał.

§ 43.

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród swego grona przewodniczącego i sekretarza,
2. Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

§ 44.

Do kompetencji komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1. przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Oddziału,
2. występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
3. składnie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału sprawozdania ze swej działalności oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału,
4. kontrolowanie opłacania składek.
5. w przypadkach szczególnej wagi występowanie do zarządu Oddziału z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału.

§ 45.

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału może podejmować czynności kontrolne we wszystkich agendach Oddziału.

Rozdział VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA

§ 46.

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 47.

Na fundusze składają się:
1. wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
2. subwencje, dotacje i darowizny,
3. dochody z majątku Towarzystwa,
4. dochody z działalności statutowej oraz działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 48.

Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia trwałego majątku Towarzystwa wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

§ 49.

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub jego zastępcy.

Rozdział VII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ TOWARZYSTWA

§ 50.

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 51.

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania,
2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określać przeznaczenie majątku Towarzystwa i podlega w tym zakresie zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

 

Stan
Statut Polskiego Towarzystwa Heraldycznego został zmieniony na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTHer. 21.06.1991 r., ostateczną wersję zatwierdził, podczas rozprawy, Sąd Wojewódzki w Warszawie (VII Wydział Cywilny i Rejestrowy) dnia 12 Marca 1993 r.

Zamieszczona tu wersje Statut Polskiego Towarzystwa Heraldycznego jest zgodna z wydrukowaną w Roczniku Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii t. I (XII) ISSN 1230-803X.

 

Pytania
W przypadku pytań prosimy o kontakt.Kontakt
 

Copyright 2004 - Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Warszawa